התנגדות לצוואה

לייעוץ ראשוני
חייגו עכשיו:

אדם הלך לעולמו ועתה יורשיו פונים לקבלת צו קיום צוואה. זאת כדי שיוכלו לחלק ביניהם את העזבון כפי שקבע המנוח. אולם, לעיתים, במסגרת הליך הבקשה, מוגשת התנגדות לצוואה. אז, יועבר הטיפול אל בית המשפט לענייני משפחה. עליו יהיה לקיים דיון בעניין ולהחליט האם הצוואה תקינה או פסולה.

מהי התנגדות לצוואה?

בקשה לקבלת צו קיום צוואה מוגשת אל הרשם לענייני ירושה. לפני שיורה על מתן הצו, הוא מחויב לפרסם בעיתון יומי הודעה על כך כי הוגשה בקשה כאמור. זאת בכדי לאפשר לכל אדם המעוניין בכך, להגיש התנגדות למתן הצו. מהי מטרתה של ההתנגדות לצוואה? למנוע את חלוקת העזבון על פי הצוואה. כלומר, להביא לפסילת צוואה ולירושה על פי דין. חוק הירושה, תשכ"ה-1965 מונה מספר עילות שבגינן יכול אדם להתנגד לצוואה. כגון השפעה בלתי הוגנת ואי כשירות לצוות . ככלל, חובת ההוכחה תהיה עליו, להראות כי העילה לה הוא טוען מתקיימת ומצדיקה את פסילתה של הצוואה.

נשמח להיות בקשר

מהן העילות לפסילת צוואה?

התנגדות לצוואה ניתן להגיש על בסיס עילות שונות, כאמור בחוק הירושה. חשוב לציין, כי בתי המשפט לדיני משפחה לא ממהרים להביא לידי פסילת צוואה. אלא אם סברו כי נפל בה פגם מהותי והוא בלתי ניתן לתיקון. זאת משום שצעד שכזה עלול לשלול את מימוש רצונו של המנוח בדבר הורשת נכסיו, כפי שהוא הביע אותו בצוואה. משכך, נטל ההוכחה במסגרת התנגדות לצוואה הוא כבד למדי. על המתנגד יהיה להציג בפני בית המשפט מסכת ראיות מבוססת, בהתאם לעילה בגינה הוא טוען לבטלות הצוואה. בין העילות הנפוצות להתנגדות לצוואה הן השפעה בלתי הוגנת ואי כשירות לצוות.

השפעה בלתי הוגנת ופגיעה ברצון החופשי

עילה נוספת להתנגדות לצוואה מנויה בסעיף 30 א' לחוק הירושה, על פיו: "הוראת צוואה שנעשתה מחמת אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית – בטלה". השפעה בלתי הוגנת פירושה כי התקיימה תלות מהותית ועמוקה בין אחד היורשים לבין המוריש. עד כדי פגיעה ברצון החופשי של המנוח. כלומר, הטענה היא כי המנוח לא היה חפץ באמת להוריש את רכושו לאותו אדם. אלא הוא עשה כך רק בשל אותם יחסי תלות. נדגיש, כי אין די להוכיח יחסי קרבה בין הצדדים, שהרי באלו אין פסול ומטבע הדברים, אדם מוריש את רכושו לאנשים הקרובים אליו. הכוונה כאן היא לבידוד חברתי של המוריש. הכוונה לתלות פיזית ונפשית שלו ביורש. זאת מתוך כוונה של היורש להיות אחד הנהנים בצוואה.

אי כשירות לצוות

סעיף 26 לחוק הירושה וצוואות קובע כי: "צוואה שנעשתה על ידי קטין או על ידי מי שהוכרז פסול-דין או שנעשתה בשעה שהמצווה לא ידע להבחין בטיבה של צוואה – בטלה". עילה זו של התנגדות לצוואה עניינה כי המוריש לא היה כשיר לערוך צוואה. זאת משום שהוא לא היה כבר צלול בדעתו באותה העת. היות שעריכת צוואה היא פעולה משפטית, הרי שכאשר מוכח כי המוריש לא היה בעל כשירות משפטית, על פי החוק, הפעולה בטלה. אין זה פשוט להתחקות אחר מצבו של אדם שנפטר משום שלא ניתן לקרוא לו לעדות. לכן, על המבקש לפסול את הצוואה בטענה זו, יהיה להציג ראיות אחרות לאי כשירות לצוות. טענות אשר יבססו את טענותיו. למשל, חוות דעת רפואית אשר תעיד על מצבו של המנוח דאז, בעקבות מסמכים רפואיים ועדויות שונות. 

ההתנגדות לצוואה התקבלה? ירושה על פי דין!

במקרה שבו החליט בית המשפט כי המתנגד לצוואה עמד בנטל הראייה ויש לפסול את הצוואה. מה יעלה בגורל רכושו של המנוח? ובכן, אלא אם הוצגה צוואה אחרת של המנוח שהוכחה כתקפה. במקרה כזה העזבון יחולק על פי הסדר הירושה שבחוק, המכונה ירושה על פי דין. זה יחול היכן שאדם נפטר ללא צוואה, או כמו במקרה דנן, הייתה צוואה אך עקב התנגדות לצוואה היא נפסלה על ידי בית המשפט. על פי החוק, הראשונים לרשת הם בן הזוג והילדים של המוריש בחלוקה הבאה: בן הזוג יירש את כל המטלטלין של המנוח וכן חצי מיתרת העזבון. ילדיו של המנוח יקבלו בחלקים שווים את החצי השני של העזבון.

זקוקים לסיוע? זה הזמן ליצור איתי קשר
או חייגו עכשיו: 052-970-6731

התנגדות לצוואה – שאלות ותשובות

מי שמבקש למנוע מתן תוקף לצוואה וחלוקת העזבון על פיה, יגיש התנגדות לצוואה לבית המשפט לענייני משפחה. לאחר שמיעת טענות הצדדים וקיום דיון, בית המשפט יכריע האם הצוואה תקינה ותקפה או האם נפל בה פגם המצדיק את פסילתה.

במקרה שבו בית המשפט קיבל את ההתנגדות, ישנן שתי אפשרויות. אם המנוח הותיר צוואה אחרת שהוכחה כאותנטית, רכושו של המנוח יחולק על פיה. בהעדר צוואה אחרת כאמור, הרכוש יחולק ליורשים על פי דין.

כאשר מוגשת בקשה לקבלת צו קיום צוואה, יפורסם דבר הבקשה בעיתון יומי. הדבר יעשה על ידי הרשם לענייני ירושה. בהודעה זו יצוין מהו המועד האחרון להגשת התנגדויות לצוואה. אולם גם אם מועד זה חלף, בדרך כלל, כל  עוד לא ניתן צו קיום צוואה, קיימת האפשרות להגיש את ההתנגדות.  

לא. הבקשה למתן צו קיום צוואה מוגשת לרשם לענייני ירושה. אך אם הוגשה התנגדות הוא אינו מוסמך לדון בה. עליו להעביר את הטיפול אל בית המשפט לענייני משפחה.

חוק הירושה, התשכ"ה – 1965, מונה שורה של עילות לפסילת צוואה. למשל, צוואה לטובת עדים. סוג הצוואה הנפוץ ביותר הוא צוואה בעדים, כאשר כשירות העדים לאמת את חתימת המצווה, דורשת כי הם לא יהיו יורשיו של המצווה. סעיף 35 לחוק קובע אפוא כי אם ישנה הוראה בצוואה אשר מזכה עד לה, היא בטלה.

זקוקים לסיוע? זה הזמן ליצור איתי קשר
או חייגו עכשיו: 052-970-6731
דילוג לתוכן