צוואה הדדית בין בני זוג

צוואה הדדית בין בני זוג

סעיף 8א לחוק הירושה, תשכ"ה-1965 מאפשר לערוך צוואה הדדית בין בני זוג שבמסגרתה כל אחד מבני הזוג קובע הוראות שמסתמכות על הוראות בן הזוג השני, ותוך התניית האפשרות של כל אחד מהם לבטל את הצוואה לאחר עשייתה בשל עקרון ההסתמכות ההדדית.

צוואות הן הדדיות כאשר ההסדרים שקבע כל אחד מבני הזוג הינם הסדרים שמבוססים ומסתמכים על ההסדרים שקבע בן הזוג האחר, והם לא היו נקבעים ללא ההסדרים הללו.

מקובל לערוך צוואות הדדיות כדי להבטיח את עתיד הילדים המשותפים ו/או כדי למנוע סכסוכי ירושה. למשל, ניתן לקבוע במסגרת הצוואה ההדדית שכל אחד בני הזוג מוריש את כל עזבונו לבן הזוג השני, ולאחר פטירתו של בן הזוג השני, כל רכושם יעבור לילדיהם המשותפים. לחלופין, ניתן לקבוע בצוואה ההדדית שכל אחד מבני הזוג מוריש את כל עזבונו ישירות לילדיהם המשותפים. צוואה כזו גם מבטיחה שבמידה שבני הזוג ייפרדו, ואחד מהם ייכנס לזוגיות שניה, אזי לאחר מותו כל רכושו יועבר לילדים שנולדו לו מהקשר הקודם, ובכך למנוע סכסוך מיותר בין הילדים הללו לבין בן הזוג מהקשר השני.

לפי סעיף 8א לחוק הירושה, כל בני הזוג יכולים לערוך צוואה הדדית בין בני זוג, ולא רק בני זוג שנשואים זה לזה. לפיכך, גם בני זוג שהינם ידועים בציבור, למשל, יכולים לערוך צוואה הדדית בין בני זוג. במקרים מסוימים הכירה הפסיקה גם בצוואה הדדית בין בני זוג מאותו המין.

ניתן לערוך את הצוואה ההדדית במסמך אחד, או בשני מסמכים נפרדים שנערכו באותה עת (כלומר, מסמך נפרד לכל אחד משני בני הזוג).

וכך קובע סעיף 8א לחוק:

"8א. צוואות הדדיות

(א)        בני זוג רשאים לערוך צוואות מתוך הסתמכות של בן הזוג האחד על צוואת בן הזוג האחר; צוואות כאמור יכולות להיעשות בין אם הזוכה על פי כל אחת מהצוואות הוא בן הזוג ובין אם הוא גורם שלישי, בין בשני מסמכים שנערכו באותה עת ובין במסמך אחד (בסעיף זה – צוואות הדדיות).

(ב)        לביטול צוואה הדדית בין בני זוג לא יהיה תוקף אלא אם כן יתקיים אחד מאלה:

(1)   בחייהם של שני בני הזוג – המצווה המבקש לבטל את צוואתו ימסור הודעה בכתב על ביטול הצוואה למצווה השני; נמסרה הודעה כאמור, בטלות הצוואות ההדדיות של שני המצווים;

(2)   לאחר מות אחד מבני הזוג –

(א)        כל עוד לא חולק העיזבון – בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו יסתלק שלא לטובתו, לטובת ילדו או לטובת אחיו של המוריש, מכל מנה או מכל חלק בעיזבון שהוא אמור לקבל לפי הצוואה ההדדית של המצווה שמת;

(ב)        לאחר חלוקת העיזבון – בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו ישיב את כל שירש לפי הצוואה ההדדית לעיזבון, ואם השבה בעין בלתי אפשרית או בלתי סבירה – ישיב את שווי המנה או החלק בעיזבון שירש;

(ג)         הוראות סעיף קטן (ב) יחולו אם אין בצוואות ההדדיות הוראה אחרת, ואולם הוראה השוללת לחלוטין את הזכות לבטל את הצוואה בחיי שני בני הזוג – בטלה.

יש לשים לב שגם לפני חקיקתו של סעיף 8א לחוק הירושה באוגוסט 2005 ניתן היה לערוך צוואות הדדיות, אולם סעיף זה כשלעצמו חל רק על צוואות הדדיות שנעשו לאחר כניסתו לתוקף.

ביטול צוואה הדדית בין בני זוג

חשוב להבין שעריכת הצוואה ההדדית איננה מונעת מאליה את עצם האפשרות להתנגדות לצוואה והאפשרות לבטל את הצוואה לאחר עריכתה, אלא היא רק מתנה ומגבילה את אופן כניסת הביטול לתוקף, וזאת לפי סעיף 8א(ב) לחוק. בכך שונה הצוואה ההדדית מצוואה רגילה, שאותה רשאי המצווה לבטל ללא כל הגבלה ובכל עת.

הגבלות הביטול של צוואה הדדית בין בני זוג נקבעות לפי מועד הביטול, וזאת באופן לפיו יש להבחין בין ביטול שנעשה כאשר בן הזוג השני עדיין בחיים, לבין ביטול שנעשה לאחר שבן הזוג השני כבר נפטר.

ביטול צוואה הדדית בין בני זוג כאשר בן הזוג השני עדיין בחיים

במידה שהביטול נעשה על ידי אחד מבני הזוג כאשר בן הזוג השני עדיין בחיים, הביטול ייכנס לתוקף רק לאחר שהוא מסר הודעה בכתב על כך לבן הזוג השני. כלומר, עריכת הצוואה ההדדית מונעת את האפשרות לבטל את הצוואה על ידי כל אחד מבני הזוג כאשר שניהם עדיין בחיים ללא ידיעתו של בן הזוג השני.

במידה שבן הזוג המבטל הודיע על כך לבן הזוג השני, תתבטלנה שתי הצוואות ההדדיות של שני בני הזוג, ולא רק צוואתו של בן הזוג המבטל.

במקרה כזה יוכל בן הזוג השני להחליט האם לערוך צוואה חדשה במקום הצוואה ההדדית שהתבטלה. במידה שהוא לא יערוך צוואה חדשה, עזבונו יחולק לפי כללי הירושה לפי הדין שקבועים בחוק הירושה.

ביטול צוואה הדדית בין בני זוג כאשר בן הזוג השני אינו בחיים

במידה שהביטול נעשה על ידי אחד מבני הזוג כאשר בן הזוג השני כבר אינו בחיים, יש להבדיל בין מצב בו העיזבון של בן הזוג המנוח טרם חולק לבין מצב שבו הוא כבר חולק.

במידה שהביטול נעשה לפני שהעזבון כבר חולק, על בן הזוג המבטל להסתלק מכל חלקו בעיזבון בן הזוג שהמנוח, כלומר, לוותר על כל מה שבן הזוג המנוח הוריש לו במסגרת הצוואה ההדדית, כדי שהביטול ייכנס לתוקף.

במידה שהביטול נעשה לאחר שהעזבון כבר חולק, על בן הזוג המבטל קודם להשיב לעזבון את כל מה שהא קיבל ממנו, כדי שהביטול ייכנס לתוקף.

רק לאחר שהביטול נכנס לתוקף כפי שצוין לעיל, יוכל בן הזוג המבטל לערוך צוואה חדשה במקום הצוואה ההדדית, במידה שהוא חפץ בכך. במידה שהוא לא יערוך צוואה חדשה במקומה, גם עזבונו יחולק לפי כללי הירושה לפי הדין שקבועים בחוק הירושה.

דוגמא למקרה שבו בן זוג ירצה לשנות צוואה הדדית לאחר פטירת בן הזוג השני, הינה כאשר מדובר בצוואה הדדית בין בני זוג שבה נקבע שכל אחד מבני הזוג מוריש את עזבונו לבן הזוג השני ולאחר מכן לילדיהם המשותפים. במקרה שבו אחד מבני הזוג הלך לעולמו, ובן הזוג שנותר בחיים נישא שוב והביא לעולם ילדים נוספים ביחד עם בן הזוג החדש, סביר להניח שיתעורר בו הרצון לבטל את הצוואה ההדדית כדי לערוך צוואה חדשה שבמסגרתה הוא יוכל להוריש את עזבונו גם לילדיו הנוספים, ואולי גם לבן הזוג החדש.

קביעת הוראות מתנות לגבי ביטול הצוואה ההדדית

סעיף 8א(ג) לחוק הירושה קובע שהוראות סעיף 8א(ב) יחולו רק אם אין בצוואות ההדדיות הוראה אחרת, ואולם הוראה השוללת לחלוטין את הזכות לבטל את הצוואה בחיי שני בני הזוג – בטלה.

כלומר, סעיף 8א(ג) לחוק הירושה מאפשר להתנות על הוראת סעיף 8א(ב) לחוק ולכלול בצוואה הוראות שמאפשרות לבני הזוג לבטל את הצוואה באופן ששונה מהאופן שקבוע בסעיף זה, למעט הוראה ששוללת לחלוטין את הזכות של כל אחד מהם לבטל את הצוואה כאשר שניהם עדיין בחיים.

למשל, ניתן לקבוע בצוואה הוראה לפיה ניתן לבטל את הצוואה כאשר שני בני הזוג עדיין בחיים באמצעות הודעה בעל פה בלבד, ואין חובה שהיא תהיה בכתב. בנוסף ניתן לקבוע שניתן לבטל את הצוואה לאחר שאחד מבני הזוג כבר נפטר וזאת מבלי שהצד שמעוניין לבטל יצטרך לוותר על החלק שירש הוא לפי הצוואה ההדדית.

עריכת צוואה נועדה לתת לבני הזוג וודאות בעניין חלוקת רכושם לאחר מותם, הגנה על אינטרסים שלהם לגבי חלוקת הרכוש האישי ומניעת סכסוך כספי בין היורשים. לכן, חשוב מאוד לפנות לעורך דין בעל ניסיון ומומחה בחוקי הירושה ודיני משפחה, אשר ינסח צוואה בצורה מקיפה וברורה, תוך מתן תשומת לב לכל השיקולים האישיים הרלוונטיים וההיבטים בנושא.

שתפו את המאמר לחברים:

שיתוף ב email
Email
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב facebook
Facebook
דילוג לתוכן